School UDISE Zone Location
ALKOUSAR EDU. INSTT. 1200902402 H C GAM NA
BMS HARIVETH 1200902601 H C GAM NA
BPS ADIJAN 1200903201 H C GAM NA
BPS CHINAR CHOWK KHOKERHAMA (S 1200902901 H C GAM NA
BPS KHOKERHAMA 1200902902 H C GAM NA
BPS LADGOO 1200903001 H C GAM NA
BPS POMBAY 1200903401 H C GAM NA
BPS RAMBHAMA 1200902401 H C GAM NA
BPS SHAH MOHALLA GOPAL PORA 1200903104 H C GAM NA
BPS TAKIYA ADIJAN 1200903301 H C GAM NA
GPS GOPAL PORA 1200903102 H C GAM NA
HS GOPAL PORA (RMSA) 1200903101 H C GAM NA
IRFAN INSTT. GOPAL PORA 1200903103 H C GAM NA
PS BAGUMOLLAHA LADGOW 1200903002 H C GAM NA
PS BONPORA RAMBHAMA 1200902403 H C GAM NA
PS LONEPORA ADIJAN 1200903203 H C GAM NA
PS MOCHIMOHALLA GOPALPORA 1200903105 H C GAM NA
PS PADDERPORA ADIAJN 1200903204 H C GAM NA
PS PEER BAGH POMBAY 1200903403 H C GAM NA
PS TILWANPORA ADIJAN 1200903202 H C GAM NA
PS ZEEWANI NEHAMA 1200902208 H C GAM NA