School UDISE Zone Location
BMS TURI GAM 1201803901 YARIPORA NA
GHS KATRASOO 1201001602 KULGAM NA
GMS SANGUS 1201003202 KULGAM NA
GMS TURI GAM 1201803902 YARIPORA NA
MS SHALI PORA 1201001801 KULGAM NA
MS TENGSARGAM 1201001501 KULGAM NA
MS TENGSARGAM SSA 1201001502 KULGAM NA
PS DARMOHALLA TENGSERGAM SSA 1201001504 KULGAM NA
PS SANGUS 1201003201 KULGAM NA
PS SHALI PORA (SSA) 1201001802 KULGAM NA
PS TENGSERGAM 1201001503 KULGAM NA
PUBLIC INSTT. PARI GAM 1201803803 YARIPORA NA
RUMIS MISSION SCHOOL 1201001607 KULGAM NA
SAWAS-WS-SABEEL KHANDI PORA 1200900502 H C GAM NA
SHAH HAMDAN INSTITUTE 1201001803 KULGAM NA